Statuty

Statuty

Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza

Rozdział I: Natura, nazwa, cel, siedziba

Nazwa i natura

Art. 1 Stowarzyszenie RYCERSKI ZAKON KORONY POLSKIEJ ŚWIĘTEGO
KAZIMIERZA KRÓLEWICZA, zwany dalej ZAKONEM, jest dobrowolnym i
autonomicznym zrzeszeniem wiernych, świeckich i duchownych, wyznania
katolickiego, będących zwolennikami idei królewskiej.
Art. 2 Nazwa Zakonu jest prawnie zastrzeżona.
Art. 3 Zakon działa zgodnie z porządkiem prawnym Kodeksu Prawa Kanonicznego, w
szczególności kan: 312 – 320 KPK.

Cel główny Zakonu

Art. 4 Podstawowym celem Zakonu jest krzewienie wiary rzymskokatolickiej, obrona
wartości chrześcijańskich, popularyzowanie idei królewskiej.
Art. 5 Patronem Zakonu jest Święty Kazimierz Królewicz – gorący orędownik prawd wiary,
obrońca skrzywdzonych, opiekun biednych, wrażliwy na cierpienia chorych,
miłosierny dla potrzebujących, hołdujący cnocie ubóstwa, będący wzorem i
przykładem dla zgromadzonych w Zakonie.
Art.6 Świętem Zakonu jest dzień śmierci Patrona, 4 marca – uroczystość Świętego
Kazimierza.
Art.7 Zakon celebruje święta związane z Patronem Archidiecezji Wrocławskiej św. Janem
Chrzcicielem, święta kościelne oraz uroczystości upamiętniające posługę pasterską
Apostolskiego Zwierzchnika.
Art. 8 Dla realizacji swoich celów Zakon może podejmować współpracę z innymi
organizacjami i instytucjami.

Siedziba i teren działania

Art. 9 Główną siedzibą Zakonu jest Dwór Skoroshe położony w miejscowości Ratowice,
przy ul. Polnej 18, w Archidiecezji Wrocławskiej.
Art.10 Zakon związany jest duchowo z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu i
otacza w niej opieką Kaplicę p.w. Świętego Kazimierza Królewicza.
Art.11 Zakon nie wprowadza ograniczeń terytorialnych, krajowych i zagranicznych dla
swojej działalności i tworzenia struktur lokalnych.

Członkowie Zakonu

Art.12 Członkiem Zakonu może zostać każdy katolik, zwolennik idei monarchicznej, który
akceptuje Statuty, cele i zasady, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
zakonnych oraz otrzymał zaproszenie do akcesu.
Art.13 Przymioty kandydatów na rycerzy, damy i kawalerów Zakonu.
a. Wiara – Fides
Rycerz Zakonu jest niezłomnym wyznawcą nauki Jezusa Chrystusa.
b. Odwaga – Virtutis
Rycerz Zakonu odważnie głosi naukę Jezusa Chrystusa w swoim środowisku, miejscu
pracy, zamieszkania. Jest gotów, w każdej chwili i formie, stanąć w obronie tej Nauki.
c. Poświęcenie – Sacrificum
Rycerz Zakonu z pełnym oddaniem podejmuje się zadania głoszenia zasad wiary
Chrystusowej.
Art.14 Rodzaje przynależności zakonnej:
a. Rycerze – stan rycerski jest podstawową formą zakonnej przynależności
b. Oficerowie – to Rycerze podniesieni do godności Dam i Kawalerów, mogący
obejmować funkcje zakonne
c. Mistrzowie – członkowie Zakonu sprawujący funkcje zarządcze
d. Apostolski Zwierzchnik Senior – tytuł przysługujący Apostolskiemu Zwierzchnikowi
po zakończeniu misji duszpasterskiej w Archidiecezji
e. Bracia wspierający – osoby fizyczne lub prawne wspierające działalność Zakonu
f. Oficerowie honorowi – osoby fizyczne otrzymujące tytuły honorowe i odznaczenia za
poniesione zasługi na rzecz Zakonu

Władze i organizacja Zakonu

Art.15 Zakon jest zorganizowany na zasadach hierarchicznych.
Art.16 Apostolskim Zwierzchnikiem Zakonu jest Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup
Metropolita Wrocławski.
Art.17 Zwierzchnik posiada prawo veta w stosunku do decyzji personalnych i
merytorycznych, jeżeli stoją one w sprzeczności do zasad i misji Zakonu.
Art.18 Władzami Zakonu są:
a. Wielki Mistrz
b. Trybunał
c. Kapituła Generalna
d. Kuratorium
e. Konsystorz
Art.19 Wielki Mistrz Zakonu jest najwyższą władzą Zakonu, reprezentuje Zakon i podejmuje
w jego imieniu zobowiązania, wydaje zarządzenia organizacyjne, ustala Regulaminy,
powołuje na funkcje zakonne i odwołuje z powierzonych funkcji, przyjmuje w szeregi
Zakonu nowych członków.
Art.20 Trybunał Zakonu jest organem sądowniczym, rozstrzygającym spory: personalne,
dyscyplinarne i interpretacyjne. Członkowie Trybunału są powoływani przez
Wielkiego Mistrza. Tryb pracy określa regulamin.
Art.21 Kapituła Generalna jest najwyższym organem kolegialnym Zakonu. Kapituła
dokonuje wyboru Wielkiego Mistrza Zakonu, którego zatwierdza Apostolski
Zwierzchnik. Pierwszego Wielkiego Mistrza powołuje Apostolski Zwierzchnik.
Art.22 Kapituła jest organem doradczym Wielkiego Mistrza i nie przejmuje jego kompetencji
w czasie interregnum. Posiedzenia Kapituły zwołuje Wielki Mistrz i im przewodniczy.

Art.23 Członków Kapituły powołuje i odwołuje Wielki Mistrz, liczy dwanaście osób, są to
m.in.:
a. Wielki Prefekt – pełni funkcję pierwszego zastępcy Wielkiego Mistrza. Zwołuje
posiedzenie Kapituły Generalnej w czasie interregnum w celu wyboru Wielkiego
Mistrza.
b. Kapelan Generalny – sprawuje pieczę nad zgodnością działania Zakonu z
postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Funkcję Kapelana Generalnego
pełni każdorazowy Proboszcz Archikatedry Wrocławskiej, lub inna osoba
wyznaczona przez Apostolskiego Zwierzchnika.
c. Wielki Kanclerz – odpowiada za Kancelarię Główną Zakonu
d. Wielki Kwestor – sprawuje nadzór nad finansami Zakonu
e. Wielki Notariusz – dba o poprawność pism opuszczających Kancelarię Zakonu
oraz protokół dyplomatyczny
f. Wielki Chorąży – odpowiada za procedury i symbolikę zakonną
g. Wielki Kwatermistrz – opiekuje się dobrami pozostającymi we władaniu Zakonu
Art.24 Kuratorium pełni funkcję kontrolną w Zakonie. Trzyosobowy skład Kuratorium
powołuje Kapituła Generalna, a zatwierdza Wielki Mistrz.
Art.25 Kuratorium konstytuuje się samodzielnie. Pracą Kuratorium kieruje Wielki Kurator,
który raz w roku składa przed Kapitułą sprawozdanie z nadzoru wszystkich instytucji
zakonnych.
Art.26 Konsystorz jest zgromadzeniem Zakonu, w którym biorą udział oficerowie i
mistrzowie. Konsystorz dokonuje oceny pracy ideowej i merytorycznej, definiuje
doktrynę Zakonu.
Art.27 Zakon powołuje struktury terenowe zwane Prowincją, decyzję w tej sprawie
podejmuje Wielki Mistrz, określa obszar i zakres działania, mianuje Mistrza
Prowincji.

Finanse, działalność gospodarcza

Art.28 Rozliczenia Finansowe Zakon może powierzyć na podstawie umowy Fundacji Korony
Polskiej.
Art.29 Dobra znacznej wartości, w szczególności nieruchomości oraz inne – ruchomości,
będące w posiadaniu Zakonu podlegają ścisłej ewidencji.
Art.30 Zakon może przyjmować datki, spadki i inne darowizny.

Postanowienia końcowe

Art.31 Regulaminy, będące uzupełnieniem niniejszych Statutów, nabywają moc
obowiązującą, jeżeli Apostolski Zwierzchnik nie wniósł do nich veta.
Art.32 W kwestiach nie przewidzianych w Regulaminach i niniejszych Statutach obowiązują
przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie w materii Norm Generalnych i
norm dotyczących Stowarzyszenia Wiernych.

Ratowice, 11.11.2017